انجمن علمی نقد ادب عربی ایران
سه شنبه, 02 آبان 2016 ساعت 19:21

برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه شماره یک

همایش 44

همایش 33

جمعه, 22 خرداد 1394 ساعت 07:03

نشست1

نشست شماره 2
جمعه, 22 خرداد 1394 ساعت 07:03

کارگاه دو

کارگاه 2
جمعه, 22 خرداد 1394 ساعت 07:02

کنفرانس یک

کنفرانس یک